World Bowls Coaching Advisory Group

 

 

 

 

Karen Murphy (Australia)

Website

 

Derek Dillon (Canada)

Website

Allen Harvey (Cyprus)

Website

 

 

Mal Evans (England)

Website

 

Adam Martin (Scotland)

Website

 

Rita Shek (Hong Kong)

Website

 

Simon Botha (South Africa)

Website

 

Lachlan Tighe (Independent)

Website